Regulamin serwisu internetowego Trainers.org - Trainers.org

Regulamin serwisu internetowego Trainers.org

 1. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRAINERS.ORG

Wersja z dnia 28.09.2023

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy działający pod adresem www.trainers.org, jest prowadzony przez Fundację Instytut ITFF, prowadzącą działalność gospodarczą i statutową na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą pod nazwą Fundacja „Instytut ITFF”:

 • ADRES: ul Narutowicza 40/1 90-135 Łódź, Polska,
 • NIP: 9820358225,
 • REGON: 100639532,
 • KRS: 0000324772,
 • adres poczty elektronicznej: info@trainers.org.

1.2. Niniejszy Regulamin określa:

1.2.1. warunki korzystania z portalu LMS Trainers.org,
1.2.2. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację „Instytut ITFF” w ramach Trainers.org,
1.2.3. zasady zawierania umów z Fundację „Instytut ITFF”,
1.2.4. zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Użytkownikami i ITFF (Umowa z ITFF).

1.3. Każdy użytkownik Trainers.org zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Trainers.org oraz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Trainers.org.
1.4. Fundacja „Instytut ITFF” nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Trainers.org pod adresem www.trainers.org, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.5. Fundacja „Instytut ITFF” świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.7. Trainers.org jest serwisem internetowym dostarczającym specjalistyczne rozwiązania e-learning i ed-tech, które umożliwia: 
1.7.1. Konsumentom i Klientom biznesowym, uczelniom oraz Klientom instytucjonalnym i organizacjom zakupienie Usług, w tym usług edukacyjnych dostarczanych zdalnie, online, VOD i innych typów Usług udostępnionych w serwisie.
1.7.2 ITFF i Trenerom przedstawienie profili, opis działań jako eksperckiej organizacji i ekspertów na platformie Trainers.org. Celem umowy z Trenerami jest przedstawienie ich wizerunku oraz świadczenie przez Trenerów afiliacji.
1.7.3. Użytkownikom i Klientom 
biznesowym, uczelniom oraz klientom instytucjonalnym i organizacjom zapoznanie się z treściami udostępnionymi bezpłatnie, non-profit, w tym z narzędziami, ćwiczeniami i artykułami w zakresie train the trainers, train the facilitators, design thinking itp. 
1.8. Dokonanie Rejestracji bądź zawarcie Umowy z Fundacją „Instytut ITFF” uzależnione jest od zaakceptowania Regulaminu.
1.9. Osoby fizyczne mogą samodzielnie korzystać z Trainers.org jeśli ukończyły 18 lat i posiadają pełną lub co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, ale są w wieku umożliwiającym korzystanie z usług online w swoim kraju (np. w USA i Polsce jest to 13 lat, a w Irlandii 16), nie mogą założyć konta, ale mogą poprosić rodzica lub opiekuna, aby otworzyli konto i pomogli uzyskać dostęp do treści, które są dla nich odpowiednie. Osoby poniżej wieku wymaganego do korzystania z usług online w danym kraju nie mogą założyć konta.
1.10. Zawartość Trainers.org nie stanowi oferty, ani zaproszenia do rokowań w rozumieniu prawa cywilnego.
1.11. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji o Użytkownikach przez ITFF w ramach Trainers.org oraz wykorzystywaniu plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies Trainers.org, udostępnianej pod adresem www.trainers.org/polityka-prywatnosci.

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

ITFF – Fundacja Instytut ITFF prowadząca działalność gospodarczą i statutową na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: 9820358225, KRS: 0000324772, Regon 100639532, adres korespondencyjny i adres działalności: Polska, Łódź, ul. Narutowicza 40/1 90-135.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Trainers.org, dostępny po dokonaniu Rejestracji i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym.
Opłata – opłata za udostępnienie dostępu do Usług i/lub korzystanie z niektórych usług świadczonych przez ITFF w ramach Trainers.org.
Opłata Abonamentowa – roczna opłata za korzystanie z niektórych usług świadczonych przez ITFF w ramach Trainers.org.
Opłata Akredytacyjna – opłata za udostępnianie autorskiej ścieżki akredytacji ITFF w ramach Trainers.org.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ITFF w ramach Trainers.org.
Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu Konta w Trainers.org.
Trainers.org – serwis internetowy działający pod adresem www.trainers.org.
Trener – status użytkownika w Trainers.org posiadającego Konto nadany przez ITFF.
Umowa – umowa zawierana pomiędzy ITFF a Użytkownikiem, na podstawie której ITFF poprzez Trainers.org świadczy Użytkownikom / Trenerom drogą elektroniczną Usługi.
Umowa z ITFF – zawierana za pośrednictwem Trainers.org umowa pomiędzy Użytkownikiem a ITFF, na podstawie której ITFF zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi usługi udostępnianej w serwisie Trainers.org i zamówionej przez Użytkownika. Do zawarcia umowy zachodzi z chwilą dokonania Zamówienia przez Użytkownika.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w formie usług edukacyjnych, kursów, materiałów e-learning oraz usługi z nimi powiązanych.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
Użytkownik – usługobiorca, podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadająca osobowości prawnej, który spełnia warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Trainers.org.
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy z ITFF, której przedmiotem ma być świadczenie przez ITFF usług wskazanych przez Użytkownika spośród oferty prezentowanej w serwisie Trainers.org, potwierdzone przez Użytkownika dokonaniem płatności oraz zatwierdzone przez ITFF.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Trainers.org

3.1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Trainers.org wymagane jest:
3.1.1. posiadanie komputera albo innego urządzenia, wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www oraz z dostępem do Internetu;
3.1.2. posiadanie adresu poczty elektronicznej;

4. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Trainers.org

4.1. ITFF świadczy z wykorzystaniem Trainers.org Usługi polegające na:

4.1.1. umożliwieniu zawarcia Umowy z ITFF na odległość w celu zakupienia Usług.
4.1.2. nieodpłatnym udostępnianiu na Trainers.org ogólnodostępnych treści (artykułów, informacji, zdjęć, grafik, danych, programów i opisu Usług, komunikacji, informacji o działaniach ITFF, opracowań innych niż Usługi, wraz z możliwością bezpłatnego zapoznawania się z nimi przez Użytkowników wyłącznie w celu dokonania zakupu usługi. 
4.1.3. udostępnianiu nieodpłatnego dostępu do opisu Usług i filmowych zapowiedzi w celu zakupienia dostępu do pełnych Usług przez Użytkowników.
4.1.4. odpłatnemu udostęnieniu Usług w postaci kursów online, VOD, dostępnych po dokonaniu płatności w formie elearning na Platformie LMS, wraz z opisami, filmami i innymi elementami zależnie od kursu. Kursy są prowadzone w języku polskim, w przypadku nagrań w języku angielskim dostępne są polskie napisy na Trainers.org.
4.1.5. odpłatnemu udostępnieniu Usług w postaci webinarów live z trenerami, w formie udziału w webinarze przez uczestników o określonych godzinach na określone w opisie tematy przez prowadzone przez Trenerów.
4.1.6. odpłatnym udostępnianiu autorskiej ścieżki akredytacji przez ITFF w ramach Trainers.org (na etapie pilotażu).
4.1.7. nieodpłatnym prowadzeniu Kont Użytkowników.
4.1.8. nieodpłatnym, okresowym dostarczaniu Użytkownikom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej, biuletynu informacyjnego (informacji o działalności ITFF, działalności statutowej oraz informacji handlowych).
4.1.9. odpłatnej sprzedaży różnych pośrednich i uzupełniających form szkoleniowych do kursów online, w tym m.in. masterclass, treningów, pakietów usług rozwojowych dla b2b, b2g i b2c.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie Usług zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
5.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:

5.2.1. w zakresie umożliwienia zawarcia Umowy z ITFF na odległość w celu zakupienia Usługi, o której mowa w pkt. 4.1.1 Regulaminu – uiszczenie Opłaty i/lub Opłaty Abonamentowej.
5.2.2. w zakresie nieodpłatnego dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie, o których mowa w pkt. 4.1.2. Regulaminu – rozpoczęcie korzystania z Usługi.
5.2.3. udostępnianiu nieodpłatnego dostępu do opisu Usług w celu zakupienia dostępu do nich przez Użytkowników o których mowa w pkt. 4.1.3. Regulaminu – rozpoczęcie korzystania z Usługi,
5.2.4. w zakresie udostępniania Trenerom wybranym na czas wskazany przez ITFF do współpracy poprzez moduł afiliacyjny w formie wsparcia promocji i sprzedaży Usług przez Trenera – zawarcie pisemnej umowy z trenerem, która określa zakres i rozpoczęcie korzystania z Usługi.
5.2.5. w zakresie odpłatnego udostępniania autorskiej ścieżki akredytacji przez ITFF w ramach Trainers.org, o której mowa w pkt. 4.1.5 Regulaminu – uiszczenie Opłaty Akredytacyjnej i / lub zawarcie umowy Akredytacyjnej.
5.2.6. w zakresie nieodpłatnego prowadzeniu Kont Użytkowników, o których mowa w pkt. 4.1.6. Regulaminu – Rejestrację Użytkownika.
5.2.7. w zakresie nieodpłatnego, okresowego dostarczaniu Użytkownikom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej, biuletynu informacyjnego (informacji o działalności ITFF oraz informacji handlowych) (Usługa Newsletter), o których mowa w pkt. 4.1.7 Regulaminu – poprzez dobrowolne zaznaczenie odpowiedniego pola przez Użytkownika przy treści takiego oświadczenia podczas Rejestracji albo dobrowolne wypełnienie zgłoszenia do usługi pod adresem www.trainers.org.

5.3. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest:

5.3.1. na czas wykonywania Usługi, tj. do momentu zamknięcia Trainers.org w przeglądarce internetowej – w zakresie Usług, które nie wymagają Rejestracji Użytkownika,
5.3.2. na czas, za jaki wniesiona została przez Użytkownika Opłata Subskrypcyjna – zakres Usług opłacony przez Użytkownika w danym czasie.
5.3.3. na czas minimum 3 miesiące – w przypadku Usług pilotażowych,
5.3.4. na czas oznaczony – w przypadku opisu czasu dostępu do Usługi,
5.3.5. na czas nieoznaczony – w pozostałych przypadkach.

6. Rejestracja

6.1. W zależności od wybranego zakresu Usługi, Użytkownik może korzystać z Trainers.org bez konieczności Rejestracji lub wymaga rejestracji.
6.2. Rejestracja Konta dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Trainers.org. Podczas Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:

6.2.1. Nick (opcjonalnie),
6.2.2. Imię,
6.2.3. Nazwisko,
6.2.4. nazwa firmy (opcjonalnie),
6.2.5. NIP (w przypadku firmy),
6.2.6. numer telefonu,
6.2.7. adres e-mail,
6.2.8. hasło,
6.2.9. powtórz hasło,
oraz zaznaczenie przycisków wyboru:
6.2.10. Akceptuję postanowienia Regulaminu i Politykę Prywatności w języku polskim.

6.3. Rejestracja konta Użytkownika nie wymaga uiszczenia opłaty. Jednakże w przypadku zakupu Usługi i dokonania opłaty przez Użytkownika może on podać opcjonalnie:
6.3.1. Zaznaczyć opcję otrzymania Faktury VAT (opcjonalnie),
6.3.2. Nazwę firmy (opcjonalnie),
6.3.3. NIP (opcjonalnie),
6.3.4. Kraj,
6.3.5. Ulicę,
6.3.6. Kod pocztowy,
6.3.7. Numer telefonu
6.3.8. Adres email
6.3.9. W przypadku korzystania z operatorów płatności takich jak np. TPay, Stripe, Paypal inne dane niezbędne do przeprowadzenia płatności.
6.4. Podanie danych w procesie rejestracji jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania Rejestracji.
6.5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.
6.6. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany podczas Rejestracji wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny do Konta. Do Rejestracji Konta dochodzi w chwili kliknięcie w link aktywacyjny i przeniesienia Użytkownika na do podstrony z kokpitem użytkownika, pozwalającej na zarządzanie własnym profilem na Trainers.org. 
6.6.1 Założenie konta Użytkownika nie uprawnia do dostępu do Usług.
6.6.2 Dostęp do Usług jest możliwy dopiero po Zamówieniu, dokonaniu płatności na całą kwotę za Opłatę i / lub Opłatę Abonamentową. 
6.7. Dostęp do Konta będzie możliwy poprzez wprowadzenie danych logowania. Loginem do Konta jest adres e-mail podany podczas Rejestracji.
6.8. ITFF może zablokować konto Użytkownika / Trenera, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.8.1 ITFF poinformuje Użytkownika o stwierdzeniu naruszenia na adres email, który podał przy rejestracji wraz z pouczeniem, że w przypadku braku kontaktu w określonym terminie, konto zostanie usunięte.
6.8.2. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Użytkownikowi ww. wiadomości konto zostanie usunięte, chyba że Użytkownik skontaktuje się wcześniej z ITFF i wyjaśni sytuację, a wyjaśnienie zostanie zaakceptowane przez ITFF i dalsze działania zaniechane.
 
6.9. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy formularza „Nie pamiętam hasło” dostępnego w panelu logowania.
6.10. ITFF umożliwia dodatkową funkcjonalność logowania się do Konta przy użyciu konta Użytkownika m.in. w serwisach Facebook i Google..

7. Ogólne warunki korzystania z Trainers.org

7.1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Trainers.org zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania w Internecie (Netykieta).
7.2. ITFF nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika Trainers.org w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem.
7.3. ITFF zastrzega sobie prawo do usunięcia treści z Trainers.org w przypadku stwierdzenia, że naruszają one przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjmowane zasady postępowania w Internecie (Netykieta) lub zaistnieje uzasadnione podejrzenie takich naruszeń.
7.4. ITFF dołoży wszelkich starań, aby Trainers.org funkcjonowało w sposób ciągły, zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Trainers.org mogą wystąpić przerwy techniczne w wynikające z konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych, a także z innych przyczyn, niezależnych od ITFF (np. siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które ITFF nie ponosi odpowiedzialności), o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób oraz odpowiednio wcześniej, jeżeli będzie to możliwe.
7.5. ITFF zastrzega, iż materiały udostępnianie na Trainers.org są objęte prawami autorskimi, a przez to ochroną przewidzianą przez właściwe przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z umieszczonych na Trainers.org treści nie oznacza nabycia przez Użytkownika i Trenera jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych udostępnianych poprzez Trainers.org.
7.6. ITFF nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na Trainers.org przez Użytkowników i Trenerów, którzy są wyłącznie odpowiedzialni za ewentualne naruszenie praw autorskich bądź innych praw.
7.7. Użytkownik zobowiązany jest do uaktualniania podanych przez siebie w Trainers.org danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.
7.8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.
7.9. Zasoby Trainers.org nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane przez Użytkownika i Trenera bez uprzedniej pisemnej zgody ITFF. 
7.10 Wyjątek od zakresu 7.9 stanowią Materiały szkoleniowe w folderach “Exercises”, które stanowią materiały szkoleniowe, które zostały dodane w Usługach do wykorzystania i wyłącznych celów edukacyjnych dla osoby, która je kupiła i została Klientem.

8. Szkolenia (Usługi ekursy VOD), e-learning, blog

8.1. W ramach współpracy ITFF z Trenerami, Trenerzy mogą poprzez Trainers.org publikować treści w zakresie elearning, ćwiczenia oraz artykuły na blogu itp., bezpłatnie.
8.2. Trenerzy zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich, bądź innych praw, wynikających z punktu 8.1. 
8.3. Trener oświadcza i zobowiązuje się, iż publikacja treści w zakresie zasobów e-learning oraz artykuły na blogu nie mają charakteru bezprawnego, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich .
8.4. Jeżeli treści te stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Trener oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie do artykułów, w zakresie odpowiednim do ich zgodnego z prawem oraz niniejszym Regulaminem opublikowania na Trainers.org.
8.5. Wnioskując i przesyłając treści do publikacji do serwisu, bloga i social media, Trenerzy wyrażają zgodę na ich publikację.
8.6. W każdym przypadku, jeśli treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez publikację ww. treści w Trainers.org nie dochodzi do przejścia praw autorskich na ITFF, jednak Trener udziela ITFF niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
8.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
8.6.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności na portalu Trainers.org oraz na profilach Trainers.org w mediach społecznościowych;
8.6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 8.6.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8.7. Licencja, o której mowa w pkt. 8.6 powyżej, zostaje udzielona z chwilą publikacji utworu na Trainers.org, jej zakres wynika m.in. z celu tłumaczeń, promocji wideo, zdjęć, artykułów od trenera i wspólnej promocji Trenera i ITFF.
8.8. Trener  przekazuje prawo do korzystania z utworu do ITFF na wyłączność.
8.9. Trener zezwala ITFF na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takiego utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od Trainers.org lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego Trenera. Trener zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu i upoważnia ITFF do ich wykonywania w jego imieniu.
8.10. ITFF zastrzega sobie prawo do moderowania bloga oraz ich akceptacji bądź odrzucenia w zależności od braku możliwości ich realizacji, w szczególności z powodów merytorycznych, finansowych i decyzji zespołu, braku czasu przez zespół na realizację, braku zgodności wypowiedzi ze szkoleniami i edukacją oraz innych powodów, do moderacji może wykorzystywać wewnętrzną strategię i moderuje treści niezależnie.
8.11. ITFF zastrzega, że wszelkie treści prezentowane w Trainers.org stanowią własność ITFF, w tym wytworzone, opłacone, zakupione usługi, praca zespołu i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób reprezentujących ITFF Użytkownicy i Trenerzy nie są uprawnieni do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.
8.12. Wszelkie dodatkowe funkcjonalności dostępne dla Użytkowników  będą realizowane przez okres wskazany w opisie Usługi, informacji dostępnej przed jej nabyciem, jednak nie dłużej niż okres określony w opisie Usługi tj. w przypadku nieprzedłużenia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej okresu ważności Konta poprzez uiszczenie Opłaty Abonamentowej powoduje wygaśnięcie wykupionych przez tego Użytkownika funkcjonalności dodatkowych. W przypadku zakupu Usług jest to okres minimum 3 miesięcy.

9. Płatność za usługi w ramach Trainers.org

9.1. Realizacja wszelkich płatności wynikających z niniejszego Regulaminu dokonywana jest za pośrednictwem:

9.1.1. Serwisu Tpay, zgodnie z jego warunkami dostępnymi pod adresem https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania
9.1.2. Serwisu Stripe, zgodnie z jego warunkami dostępnymi pod adresem https://stripe.com/en-pl/legal/ssa
9.1.3. Serwisu Paypal, zgodnie z jego warunkami dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full

10. Usunięcie i blokada Konta

10.1. Użytkownik chcący usunąć swoje Konto zobowiązany jest wysłać żądanie usunięcia konta do ITFF elektronicznie na adres info@trainers.org. 
Usunięcie konta następuje niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zgłoszenia i powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w bazie danych pozostaje login oznaczony jako “usunięty” w celu uniemożliwienia podszywania się przez inne osoby.
10.2. Usunięcie Konta może spowodować usunięcie wszystkich treści dodanych przez Użytkownika, w tym komentarzy.
10.3. ITFF ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem. ITFF powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o zastrzeżeniach dotyczących działania, planowanym usunięciu konta pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi Użytkownika w terminie bezzwłocznym, do 7 dni od daty dostarczenia przez ITFF wiadomości konto zostanie usunięte, chyba, że Użytkownik skontaktuje się wcześniej z ITFF i wyjaśni sytuację, a wyjaśnienie zostanie zaakceptowane. W skrajnych przypadkach, w których użycie konta może zaggrażać działaniu i świadczeniu Usług, konto może zostać usunięte w szybszym czasie.

  1. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia z Trainers.org treści dodanych do portalu przez Użytkownika, którego Konto podlega usunięciu. Usunięcie Konta może spowodować również usunięcie z Trainers.org treści dodanych do portalu przez Użytkownika, którego Konto podlega usunięciu. Użytkownik może również zarządać usunięcia z Trainers.org treści przez siebie dodanych.


11. Odpowiedzialność za zawartość Trainers.org

11.1. Trainers.org jest serwisem o charakterze edukacyjnym, specjalistycznym z zakresów związanych z dydaktyką, train the trainers, facylitacją, design thinking.
11.2. ITFF stale zapewnia bezpieczeństwo platformy poprzez moderację treści i rozwój funkcjonalności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników, które wbrew postanowieniom Regulaminu mogą naruszać dobra osobiste bądź prawa autorskie osób trzecich przez Użytkowników, bądź osoby trzecie.
11.3. Zamieszczenie linku zewnętrznego na portalu przez Użytkownika i / lub Trenera nie oznacza, że ITFF rekomenduje daną stronę, produkt czy Usługi.
11.4. ITFF nie odpowiada za przypadki braku dostępności Trainers.org zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych, błędy programistycznych i technologicznych, szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, w tym również sytuacji nie dających się wcześniej przewidzieć i siły wyższej.

12. Postępowanie reklamacyjne

12.1. Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących realizacji Usług.
12.2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
12.3. Reklamacje można składać:

12.3.1. mailowo na adres info@trainers.org,
12.3.2. pisemnie na adres do doręczeń ITFF.

12.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

12.4.1. imię, nazwisko i dane kontaktowe Użytkownika,
12.4.2. opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji,
12.4.3. sposób powiadomienia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
12.5. ITFF rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika. ITFF powiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług zawartej z ITFF, bez wskazania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej Umowy.
13.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać sporządzone na piśmie, przy czym dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres do doręczeń ITFF przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może również zostać złożone drogą elektroniczną, poprzez jego przesłanie do ITFF na adres poczty elektronicznej info@trainers.org.
13.3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi konsument może, ale nie musi, wykorzystać wzór stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13.4. ITFF niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
13.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
1. Umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli ITFF wykona w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ITFF utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
2. Umów o dostarczenie treści cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli ITFF wykona w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, e po spełnieniu świadczenia przez ITFF utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a ITFF przekazała mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
13.6. ITFF może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Trainers.org, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów lub Usług ofertowanych w ramach Trainers.org, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
13.7 ITFF poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem o stwierdzeniu naruszenia oraz planowanym usunięciu konta Użytkownika na adres email lub telefon, który podał przy rejestracji, jeśli Użytkownik złamie regulamin i / lub obowiązujące przepisy.
13.8 W przypadku braku kontaktu Użytkownika z ITFF i skutecznego wyjaśnienia sprawy w terminie od 1 do 7 dni, w tym dostarczenia do ITFF wyjaśnień, ITFF może usunąć konto w tym terminie.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Wersja regulaminu: Regulamin z dnia 28.09.2023 r.
14.2. ITFF zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz jego aktualizacji.
14.3. W razie zmiany Regulaminu ITFF powiadomi o tym Użytkowników poprzez wiadomość mailową na adres wskazany przez Użytkownika.
14.4. Świadczenie Usług na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu, co nie pozbawia Konsumentów ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
14.5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik 1

…………………, data ……………

……………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta

………………………………………
Adres zamieszkania konsumenta
Fundacja Instytut ITFF
ul. Narutowicza 40/1
90-135, Łódź
Polska

(formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany/a ………………….. informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………… zawartej dnia ……………….

……………………………………..
czytelny podpis konsumenta (jeśli oświadczenie jest wysyłane drogą papierową).

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję wszystko
Odrzucam
Polityka prywatności i Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES TRAINERS.ORG

Wersja z dnia 1.10.2022

DEFINICJE

1.2. Trainers.org – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trainers.org, za pomocą którego ITFF świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. 1.3. Komentarze – treści wprowadzane do Trainers.org przez Użytkowników za pośrednictwem pola dodawania komentarza. 1.4. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Trainers.org, dostępny po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym. 1.5. Administrator – Fundacja Instytut ITFF prowadząca działalność gospodarczą i statutową pod numerem NIP: 9820358225, KRS: 0000324772, Regon: 100639532 z siedzibą w Polsce, ul. Narutowicza 40/1 90-135 Łódź. 1.6. Polityka Prywatności i Cookies – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie, dostępny pod adresem https://trainers.org/polityka-prywatnosci. 1.7. Regulamin – Regulamin serwisu internetowego Trainers.org, dostępny pod adresem https://trainers.org/regulamin. 1.8. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Trainers.org, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta i uzyskanie dostępu do niektórych treści Trainers.org niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych. 1.9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 1.10. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez ITFF za pośrednictwem Trainers.org zgodnie z Regulaminem. 1.11. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Trainers.org. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookie w związku z korzystaniem z Trainers.org.

COOKIES

Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez witryny internetowe do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie. Między innymi umożliwiają one witrynom internetowym przechowywanie i pobieranie informacji o preferencjach użytkownika lub jego sprzęcie w zakresie przeglądania stron internetowych czy rozpoznanie Użytkownika i poprawę oferowanych usług.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Cookies można podzielić na różne kategorie, zgodnie z przykładami poniżej. Ze względu na czas działania (aktywności w przeglądarce) wyróżnić można cookies sesyjne i stałe. Cookies stałe używane są podczas przeglądania witryny i przechowywane tylko podczas danej sesji przeglądania, czyli do momentu zakończenia sesji przeglądania. Cookies stałe są przechowywane przez określony czas, nawet po zakończeniu przeglądania strony przez Użytkownika. Ze względu na dysponujący nimi podmiot wyróżnić można cookies własne lub zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych). Cookies własne są tworzone przez domenę witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika (wskazanej w pasku adresu przeglądarki) i dostęp do nich może uzyskiwać tylko ta domena. Cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych) są tworzone i zarządzane przez domeny inne niż odwiedzana witryna. Służą one zazwyczaj do śledzenia użytkowników w różnych witrynach internetowych, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać reklamy dostosowane do ich potrzeb. Ze względu na cele wyróżnić można cookies techniczne, analityczne i dostosowujące. Cookies techniczne uważane są za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, a więc i oferowanych w jej ramach usług. Cookies analityczne wykorzystywane są do anonimowego badania i poznawania zachowań użytkowników podczas przeglądania witryny. Cookies dostosowujące umożliwiają witrynie internetowej zastosowanie w przypadku każdego użytkownika ogólnego zestawu wcześniej zdefiniowanych cech (np. język, typ używanej przeglądarki).

COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ TRAINERS.ORG

  • Trainers.org oprócz niezbędnych cookies technicznych, które umożliwiają korzystanie z wielu podstawowych funkcji Trainers.org., wykorzystuje pliki cookie również do innych celów, takich jak:
  • poprawa jakości usług świadczonych Użytkownikom;
  • zrozumienie zachowań użytkowników witryny i analiza informacji dla celów statystycznych.
  • poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom.
  • zwiększenie szybkości działania witryny.
Cookies wykorzystywane przez Trainers.org:
  • Local storage 
    • Plik cookie techniczny, wykorzystywany do przechowywania informacji o języku i miejscowościach, z których użytkownicy uzyskują dostęp do witryny (anonimowo poprzez losowy identyfikator) w celu poprawy ich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej.
    • Czas wykorzystywania: Nieokreślony
  • _utma
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
    • Źródło: Google Analytics.
  • _utmb
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedzin.Jest on używany do rejestrowania poszczególnych odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 30 minut.
  • _utmc 
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. W tym celu współpracuje z _utmb.
    • Czas wykorzystywania: Do czasu trwania sesji przeglądarki (indywidualnie dla każdego użytkownika).
  • _utmz
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący źródła poszczególnych odwiedzi. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych źródeł odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 6 miesięcy.
  • _utmv
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
Trainers.org wykorzystuje również dane pochodzące z cookies celem optymalizacji treści dla użytkownika, monitorowania ruchu oraz jego analizy. Platforma Trainers.org wykorzystuje ponadto dane pochodzące z serwisu Google Maps (własność Google Inc.). W przypadku podania przez użytkownika zarejestrowanego adresu w ramach uzupełniania danych w swoim profilu, Google zapisuje także adres IP na serwerze w USA. Umożliwiamy wykorzystanie Google Maps, by ułatwić odnalezienie podawanych przez użytkowników na stronie miejscowości. Trainers.org wykorzystuje także serwisy społecznościowe w ramach uatrakcyjnienia korzystania przez użytkowników z serwisu. Dostępne jest logowanie z wykorzystaniem konta Google lub Facebook oraz podawanie linków do profili społecznościowych użytkowników w ramach profilu trenera na stronie. Tym samym platforma Trainers.org wykorzystuje pliki cookies takich stron jak Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn czy Google. Trainers.org zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie w witrynach podmiotów zewnętrznych, należy zapoznać się z ich zasadami wykorzystywania cookies.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może określić warunki przechowywania cookies.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

  1. Dane zbierane podczas Rejestracji są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług oraz prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika w Trainers.org – podstawą prawną jest: – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy; – w zakresie danych podanych przez Użytkownika fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera oraz Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. dobór treści reklamowych w newsletterach w ramach wyszukiwań realizowanych przez użytkownika w serwisie czy dobór treści w ramach wyświetlanych na stronie pop-upów.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Trainers.org, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) korzystających z Trainers.org są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera i w Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. zindywidualizowane oferty, promocje, rabaty.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach:
    1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktu – podstawą przetwarzania jest: – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust.1 pkt b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; – w zakresie w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją Usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz zewnętrznym podmiotom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Trainers.org oraz sprawnej obsługi użytkowników platformy, tj. w szczególności:
  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Trainers.org, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Trainers.org, jej zawartość i przetwarzane dane osobowe oraz zarządzają infrastrukturą;
  1. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych na Trainers.org, prowadzą konkursy, promocje;
  1. dostawcy świadczący usługi księgowe, usługi płatności elektronicznych, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Trainers.org, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  1. podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Jeśli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a przez to do korzystania z Trainers.org, uzyskania newslettera lub realizowania przez Administratora innych funkcjonalności związanych z korzystaniem z Trainers.org.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności i Cookies poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i cookies na Trainers.org. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter lub informację na portalu trainers.org.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, wykorzystywanie plików cookie i zasad korzystania z Trainers.org, jak również w celu realizacji praw Użytkowników, prosimy o kontakt z Administratorem na adres info@trainers.srv45079.seohost.com.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Trainers.org.
Save settings
Cookies settings