Model ADDIE i 6W Jak podnosimy swoje kwalifikacje? - Trainers.org

Trainers.org

08/11/2023r.

Model ADDIE i 6W Jak podnosimy swoje kwalifikacje?

Model ADDIE i 6W Nagły przeskok edukacji do onlajnu – spowodowany pandemią, przykleił etykietę metod i narzędzi pracy trenera/trenerk. Na pytanie: z jakich metod, narzędzi korzystasz? Od tamtego czasu

Slogan "we are authors"

Model ADDIE i 6W

Nagły przeskok edukacji do onlajnu – spowodowany pandemią, przykleił etykietę metod i narzędzi pracy trenera/trenerk. Na pytanie: z jakich metod, narzędzi korzystasz? Od tamtego czasu słyszymy odpowiedź: Teams, Zoom, Canva, Forms, Mentmeter, Moodle itp… Podobne uproszczenie przykleiło się do stanowiska zwanego: Instructional Designer, które określa, że to osoba odpowiedzialna za projektowanie
szkoleń. Ale śledząc zadania Instructional Designer, głównie opierające się o popularny model ADDIE, który od 50 lat przenika z Uniwersytetu Floryda na wszelkie grunty  projektowania szkoleń… można zauważyć chaos. Zacznijmy od wyjaśnienia Modelu Addie.

Model ADDIE to 5 stopniowy porządek dla budowania szkoleń.

A jak Analiza – tu z określeniem celów biznesowych, określenie profilu odbiorcy i celów edukacyjnych.
D jak Dizajn/Design – czyli projektowanie komunikacji wizualnej, materiałów; określenie programu i agendy, sposobów ewaluacji.
D jak Development – prototypowanie, uruchomienie ewaluacji, sprawdzanie wyników, usprawnienia techniczne kursu.
I jak Implementacja – zapisywanie uczestników na szkolenie, dystrybucja materiałów, monitorowanie pracy uczestników.
E jak Ewaluacja – czyli zbieranie wyników i ich analiza i raportowanie.

Mało w tym modelu edukacji – metodyki, jako takiej prawda? Zatem proponuję aby świadomie odróżniać porządek projektowania edukacji z koncentracją na formie przystępnej “do sprzedaży” usługi szkoleniowej od metodyki nauczania – nastawionej na zmianę zachowania, funkcjonowania w codziennym życiu uczestnika szkoleń. Niezależnie czy jest to edukacja formalna – “szkolna”, akademicka czy pozaformalna – czyli
szkolenia podnoszące kompetencje, umiejętności na kursach, szkoleniach także w E- learningu, B- learningu , kluczowa jest ścieżka jaką uczestnik podąża. Na przykład od zdiagnozowanego na etapie rozpoznania potrzeb, problemu czy braku w kompetencjach do osiągnięcia zakładanego rezultatu, efektu uczenia czyli nabycia nowej umiejętności czy kompetencji.

Projektując nauczanie kluczowym jest rozpoznanie potrzeb, określenie celów, dobranie metod i ewaluacja.

W tym artykule przyjrzymy się możliwym sposobom pracy z grupami, uczniami, klientami z nastawieniem na osiąganie celów, postawionych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby. Dla zbudowania konstrukcji teoretycznej wybrałam jedną z powszechnie znanych andragogom – specjalistom nauczania dorosłych, teorię określania celów, efektów nauczania opracowana przez zespół B. Blooma w latach 50 ubiegłego wieku a następnie weryfikowana i rozwijana. Proponuje ona układanie celów edukacji w sferze poznawczej, kognitywnej na 6 poziomach: Od zapamiętania, przez zrozumienie, dalej zastosowanie (użycie w praktyce) następnie analizę – rozkładanie na czynniki zależne, potem krytyczną ocenę – ewaluację i na koniec gotowość do tworzenia nowych jakości na bazie poznanych treści.

Dwa ostatnie etapy mogą być zamienione kolejnością. Samą teorię Blooma rozwijamy w naszych Kursach, tu na blogu również na pewno będziemy do niej wracać, jednak teraz skupimy się na metodach pracy – które pozwalają realizować te cele. W ten sam sposób można przeprowadzić analizę metod pracy szkoleniowej dla innych popularnych teorii np. cyklu Kolba czy Mezirowa. Na ścieżce osiągania celów ( niezależnie od wybranej teorii) – niezależnie od ich poziomu (kolejności), konieczne są adekwatne metody pracy z uczniem, uczestnikiem szkoleń, klientem czy zespołem organizacji. Więcej w tym temacie znajdziesz w webinarach Projektowanie szkoleń szytych na miarę – Seria 3 webinarów

Ale jakimi metodami pracować w e-learningu?

Najczęściej używane są tradycyjne formy wykładowe: Wykład klasyczny, który pozwala przytoczyć maksymalnie dużo założeń teoretycznych – tu słuchacz, jest wyłącznie słuchaczem… i tą metodą możemy spodziewać się rezultatów na
poziomie zapamiętania. Nie ma gwarancji, że nawet pilny słuchacz zrozumie, to o czym słucha, nawet jeśli notuje. Ta forma jest niezwykle pakowna w przekaz treści – ponieważ jest
bierna dla ucznia i nie oczekuje od niego interakcji. Można zastosować wykład problemowy. Znów podajemy teorię, jednak w tej metodzie w rolach głównych występuje problem a teorie służą jego opisaniu, wyjaśnieniu czyli mają pomóc w zrozumieniu. Zatem to już drugi poziom celów edukacyjnych, jeśli będziemy trzymać się propozycji Blooma.

Atrakcyjną formą wpisującą się w wykład problemowy może być metoda Case Study Teaching – gdzie prowadzący pokazuje problem, rozkłada go na czynniki, analizuje, przedstawia wnioski i ilustruje danymi i teoriami, które są zasadne dla zrozumieniu zjawiska. Możemy również w pracy on-line wykorzystać wykład konwersatoryjny. Przedstawić problem a następnie poprzez pytania do słuchaczy i od słuchaczy aktywnie wprowadzać nowe treści stawiając hipotezy. Oraz  szukając argumentów merytorycznych na weryfikację bądź falsyfikację przyjętych wyjaśnień. Formy wykładowe są trudną metodą nauczania, dlatego, że słuchaczom grozi zanudzenie jeśli wykładowca, nie sypie przykładami z rękawa a jego sposób komunikacji np. głos intonacja nie są przyjemne dla ucha.

Dlatego jeśli korzystasz z wykładu, koniecznie zadbaj o proste przykłady, ilustrujące praktyczne zastosowanie treści o których mówisz, zadawaj pytania – nawet jeśli pracujesz e-learningowo i nikt ci nie odpowie, to stosuj je jako przerywniki retoryczne, które angażują umysł słuchacza do pracy. Stosuj metafory, analogie łączące złożone teorie, które są nowe dla słuchacza z jego praktycznym doświadczeniem. Forma wykładowa najdalej sięgnie do celu jakim jest zrozumienie. Dlatego jeśli obiecujesz swoim słuchaczom praktyczne zastosowanie teorii w praktyce, nie osiągniesz tego wykładem.

Inne tradycyjne metody podawcze, do przekazu wiedzy, które wykorzystasz w pracy online to:

 1. Ćwiczenia pisemne: Uczący się korzystają z materiałów pisemnych do nauki.
 2. Lektury: Uczący się czytają książki, artykuły lub inne źródła informacji.
 3. Prezentacje: Wykorzystywanie multimedialnych prezentacji, aby przekazywać wiedzę.

Model ADDIE i co dalej? Proste metody interaktywne:

 1. Dyskusje grupowe: Uczący się uczestniczą w otwartych dyskusjach na temat materiału edukacyjnego.
 2. Prace w grupach: Uczący się pracują razem nad projektami lub rozwiązywaniem problemów.
 3. Studia przypadków: Analiza rzeczywistych przypadków i sytuacji edukacyjnych.
 4. Zadania praktyczne: Wykonywanie praktycznych zadań i ćwiczeń w celu zdobycia umiejętności.

Jeśli ważnym jest dla Ciebie praktykowanie i ćwiczenie zastosowania proponowanego przez Ciebie rozwiązania, strategii, schematu postępowania w praktyce koniecznie zaproponuj formy aktywne, warsztatowe, eksperymentalne. Pamiętaj aby zorganizować ten proces podczas szkolenia, a nie po szkoleniu. To podczas pracy z Tobą uczestnik ma doświadczać i praktykować. Nie w formie pracy domowej – wtedy nie masz gwarancji, że wykona zadanie. Nie zobaczysz czy wykonuje ćwiczenia, stosuje metodę poprawnie. Koniecznym jest dobra instrukcja postępowania, a potem monitorowanie procesu. Ważnym jest aby na tym etapie modelować pożądane zachowania uczestnika. Czyli pokazywać mu wzory postępowania, przykłady. Omawiać proces postępowania. A ponieważ jest to pierwszy krok dla ucznia z przechodzenia od “nie potrafię” do “potrafię” ważnym będzie Twoje wsparcie, motywowanie i konstruktywny feedback jak poprawiać jakość, efektywność w trenowanej umiejętności. Ścieżkę e-learningu w kursach VOD trenerskich przejdziesz w Kursie 1 Stopnia i Kursie 2 Stopnia

Na tym etapie zasadne będzie wykorzystywanie eksperymentów w nauce.

Również odtwarzanie eksperymentów naukowych – które nie tylko sprawdzą się w naukach technicznych, ale również w eksperymentach społecznych, psychologicznych.
1. Symulacje: Tworzenie sytuacji symulacyjnych, aby nauczyć się reagować na różne scenariusze.
2. Drama: wchodzenie w role i próbowanie nowych zachowań.
3. Laboratoria, warsztaty pracy, które koncentrują się na sposobie wykonania zadania a w mniejszym stopniu na ostatecznym rezultacie.

Ponieważ trening czyni mistrza, dzięki powtórzeniom nasz uczeń ma szansę, wytrenować nowe mechanizmy działania. Wskazany będzie tu porządny instruktaż np. stanowiskowy, training on the job, job shadowing. Trzeci poziom celów edukacyjnych określony w taksonomii Blooma jako “zastosowanie” na pewno stanowi wyzwanie w E-learningu, nauce na odległość. Ale jeśli skoncentrujemy projektowanie sytuacji edukacyjnych, które zostaną przeprowadzone wirtualnie np. poprzez wykorzystanie gier symulacyjnych, czy technologii VR. Notabene, dobra kombinacja narzędzi i metod daje ogromne możliwość, nie tylko przeprowadzimy uczestników przez zastosowanie, ale otworzymy szerokie bramy do analiz, oceny czy kreacji.

Jeśli uczestnicy nabyli już nową umiejętność i korzystają z niej, to czas na analizę – i szukanie przyczyn, skutków, czynników wpływu czy determinantów.

Równolegle do wykorzystania modelu ADDIE można uzupełnić go o narzędzia i dodatki. Tu sprawdzi się metoda projektów, gdzie członkowie zespołu korzystają z nabytych umiejętności. W formie online, w czasie rzeczywistym mogą być to warsztaty z wykorzystaniem interaktywnych technologii, dla współpracy zdalnej w czasie rzeczywistym. To właśnie narzędzia, które podpowie nam Instructional Designer: mamy aplikacje takie jak Miro, Mural, które pozwalają na komunikację w pracy projektowej. Czy aplikacje służące do komunikacji zespołowej i organizacji pracy np. Trello, Asana – które pomogą zaplanować pracę i ułatwią monitoring jej realizacji.

Ale to narzędzia pracy, wykorzystane w celach nauki. A nie metody nauczania. Jeśli chcesz podnieść emocje uczestników, zburzyć ich spokój i masz mocne nerwy aby liczyć się z buntem uczestników (co również możesz wykorzystać jako zjawisko edukacyjne) możesz pracować prowokatywnie, eksperymentem w formie analizy krytycznej. Przedstawić uczestnikom problem do rozwiązania. I obserwować jak sobie z nim radzą, z czym się męczą, czego jeszcze nie rozumieją, co jest trudne. Następnie omówić proces, poprosić o opisanie istotnych czynników, czy punktów krytycznych. Ponadto omówienie jakich zasobów, jakiej wiedzy, umiejętności brakuje uczestnikom aby rozwiązać złożony problem a następnie pokazać jakie formy pracy, modele rekomendujesz w podobnych sytuacjach. Etap analizy to metody pracy Learning by doing – oparte o doświadczenia.

PBL

Na etapie analizy czy ewaluacji znakomicie sprawdzą się podejścia Problem Based Learning, Challange Based Teaching. Które stawia problem i rozkładanie jego na czynniki pierwsze jako clue praktycznej edukacji. Następnie uczniowie sami określają jakiej wiedzy potrzebują, jakich umiejętności aby dany problem rozwiązać. Bardzo pomocnymi metodami są debata – skoncentrowana z twardych argumentach, dyskusja moderowana, dążąca do wymiany spostrzeżeń, wniosków czy burza mózgów. To pozwala przedstawić nawet najbardziej szalone pomysły bez wstępnego torpedowania co zagraża odrzuceniu niestandardowych rozwiązań. W końcu największe odkrycia nauki rodziły się w kontrowersyjnych warunkach. Dyskusja poprzez usystematyzowaną strukturę pozwala wypowiedzieć się każdemu, na tych samych zasadach i warunkach – chodzi tu zarówno o czas i formę.

Aby dyskusja przebiegała merytorycznie, bez prywatnych przytyków warto poprowadzić ją z koncentracją na argumentach (szerzej o tym w Kursach trenerskich).
Etap analizy, ewaluacji powinien prowadzić do wniosków, podsumowań i decyzji. Tu warto skorzystać z metod facylitacji, które są zbiorem technik zaczerpniętych z zarządzania, pedagogiki, socjologii, psychologii, czy ekonomii. To pozwoli nam usystematyzować zdobytą wiedzę, nadać im rangę w zakresie rozwiązywania danego problemu, określić ryzyka dla wykonania zgodnie z badanym modelem i w końcu podjąć uzasadnioną decyzję, w oparciu o merytoryczne dane. Takich technik analitycznych, planistycznych jest wiele ( znajdziesz je w Kursie VOD Kurs Metody i narzędzia pracy szkoleniowców i facylitatorów

Są to metody takie jak: Dlaczego – Dlaczego (5 Why) , 6 W (What, Where, When,Who, What If, Why)

Metody porównywania i zestawiania np. Analiza pola sił. Formy graficzne dla map myśli np. Pert, czy diagram Ishikawy. Jeśli Twoi słuchacze rozłożyli już teorie na czynniki pierwsze, potrafią ją stosować z uwzględnieniem zmiennych warunków aplikacji i implikacji, sprawnie operują w rozwiniętych umiejętnościach i zaczynają jawić się one jako nabyte kompetencje – czyli wiedza i umiejętności, wytrenowane doświadczalnie. Warto wynieść edukację na poziom syntezy, kreacji. To ten proces, kiedy student wieńczy swoją naukę akademicką pracą magisterską. Czyli gdy wykorzystuje całą swoją wiedzę i umiejętności do zaprojektowania i realizacji badań nad postawioną hipotezą, które pokażą nowe wnioski dla danej dziedziny, dyscypliny naukowej,.

Ale na szczęście nie tylko tak obszerne i kompleksowe procesy edukacji prowadzą adepta do twórczego działania. Jeśli uczysz piec torty, to w końcu Twoi uczniowie zaczną “bawić się” i modyfikować przepis, zgodnie z ich preferencjami. Gdy uczysz konstrukcji robotów, to zapewne marzysz o tym aby w to Twój uczeń/ uczennica zaprojektowała taką maszynę, jakiej dotąd na rynku nie było. Jeśli uczysz kodowania, to czekasz na linijkę autorskiego kodu, który rozwiązuje problemy systemów IT. A jeśli twoją domeną jest marketing, to zwieńczeniem powinna być opracowana i zrealizowana autorska strategia marketingowa Twojego ucznia.

Na tym poziomie, Twój uczeń nie potrzebuje już nauczyciela.

Potrzebuje mentora, który pomoże mu postawić krytyczne pytania. Superwizora, który pomoże zdefiniować osobiste motywy do działania i kierunki dalszego rozwoju. Tu, nauka przeniesiona jest w środowisko, które korzysta z produktów twórczości, używa ich w sposób praktyczny i weryfikuje, krytykuje. To ten moment kiedy uczeń przerasta nauczyciela.

Autorka: Karolina Mikołajczak
Profil na Linkedin znajdziesz Tutaj.
Masterclassy, na których wspólnie z Karoliną opracujesz swoje produkty i usługi szkoleniowe, którymi wejdziesz na rynek, znajdziesz Tutaj.

Komentarze

Responses

Newsletter

Korzystaj z inspiracji, wiedzy i wiadomości wysyłanych w naszym newsletterze. Doskonale komponuje się z poranną kawą, przerwą na złapanie oddechu w ciągu dnia lub wieczornym planowaniem :)

Popularne

Mateusz

12/01/2024

Ćwiczenia szkoleniowe Czy i jak integrować grupę Ćwiczenia szkoleniowe mające na celu integrację grupy stanowią istotny element w rozwoju zespołów w różnych organizacjach. Jednakże, warto zauważyć, że nie zawsze są one niezbędnym elementem każdego szkolenia. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy uczestnicy są już dobrze zaznajomieni ze sobą lub gdy czas na szkolenie jest ograniczony, bardziej efektywne może okazać się przejście bezpośrednio do merytorycznej części szkolenia. Dla niektórych grup, praca nad konkretnymi tematami i zadania skupione na zawartości merytorycznej mogą być ważniejsze niż tradycyjne ćwiczenia integracyjne. Trenerzy i szkoleniowcy powinni rozważyć, czy ćwiczenia integracyjne są najlepszą metodą do osiągnięcia celów

Mateusz

11/01/2024

Kluczowe trendy HR i L&D na rok 2024 według Gartnera Wprowadzenie: Kluczowe trendy HR i L&D w skrócie: W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, rola Learning & Development (L&D) nabiera nowego wymiaru. Dlatego rozwój technologiczny, zmieniające się relacje pracownik-pracodawca, oraz wyzwania związane z umiejętnościami kształtują przyszłość tej dziedziny. Ten artykuł przedstawia krótką analizę raportu Gartnera na temat trendów w L&D, które będą dominować w 2024 roku. Ewolucja relacji pracownik-pracodawca Przejście do elastycznych form pracy: Wpływ elastyczności na relacje w miejscu pracy. Rosnące znaczenie zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników. Personalizacja ścieżek rozwoju i szkoleń. Niedobory umiejętności i adaptacja szkoleń: Znaczenie

Mateusz

10/01/2024

Wprowadzenie do Matrycy Eisenhowera – Twój Osobisty Trener Zarządzania Czasem Wyobraźmy sobie, że zarządzanie czasem to sport, a Matryca Eisenhowera to Twój osobisty trener. Mianowicie, to narzędzie pomaga zrozumieć, które zadania w Twoim życiu zawodowym i prywatnym zasługują na Twoją uwagę teraz, a które mogą poczekać. Innymi słowy, Matryca składa się z czterech kwadrantów, z których każdy reprezentuje inną kategorię zadań: ważne i pilne, ważne, ale niepilne, nie ważne, ale pilne, oraz nie ważne i niepilne. Cztery Kwadranty Matrycy Eisenhowera – Klucz do Efektywności Ważne i Pilne (Do it now): Tutaj mamy do czynienia z zadaniami, które są jak
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję wszystko
Odrzucam
Polityka prywatności i Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES TRAINERS.ORG

Wersja z dnia 1.10.2022

DEFINICJE

1.2. Trainers.org – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trainers.org, za pomocą którego ITFF świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. 1.3. Komentarze – treści wprowadzane do Trainers.org przez Użytkowników za pośrednictwem pola dodawania komentarza. 1.4. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Trainers.org, dostępny po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym. 1.5. Administrator – Fundacja Instytut ITFF prowadząca działalność gospodarczą i statutową pod numerem NIP: 9820358225, KRS: 0000324772, Regon: 100639532 z siedzibą w Polsce, ul. Narutowicza 40/1 90-135 Łódź. 1.6. Polityka Prywatności i Cookies – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie, dostępny pod adresem https://trainers.org/polityka-prywatnosci. 1.7. Regulamin – Regulamin serwisu internetowego Trainers.org, dostępny pod adresem https://trainers.org/regulamin. 1.8. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Trainers.org, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta i uzyskanie dostępu do niektórych treści Trainers.org niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych. 1.9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 1.10. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez ITFF za pośrednictwem Trainers.org zgodnie z Regulaminem. 1.11. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Trainers.org. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookie w związku z korzystaniem z Trainers.org.

COOKIES

Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez witryny internetowe do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie. Między innymi umożliwiają one witrynom internetowym przechowywanie i pobieranie informacji o preferencjach użytkownika lub jego sprzęcie w zakresie przeglądania stron internetowych czy rozpoznanie Użytkownika i poprawę oferowanych usług.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Cookies można podzielić na różne kategorie, zgodnie z przykładami poniżej. Ze względu na czas działania (aktywności w przeglądarce) wyróżnić można cookies sesyjne i stałe. Cookies stałe używane są podczas przeglądania witryny i przechowywane tylko podczas danej sesji przeglądania, czyli do momentu zakończenia sesji przeglądania. Cookies stałe są przechowywane przez określony czas, nawet po zakończeniu przeglądania strony przez Użytkownika. Ze względu na dysponujący nimi podmiot wyróżnić można cookies własne lub zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych). Cookies własne są tworzone przez domenę witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika (wskazanej w pasku adresu przeglądarki) i dostęp do nich może uzyskiwać tylko ta domena. Cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych) są tworzone i zarządzane przez domeny inne niż odwiedzana witryna. Służą one zazwyczaj do śledzenia użytkowników w różnych witrynach internetowych, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać reklamy dostosowane do ich potrzeb. Ze względu na cele wyróżnić można cookies techniczne, analityczne i dostosowujące. Cookies techniczne uważane są za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, a więc i oferowanych w jej ramach usług. Cookies analityczne wykorzystywane są do anonimowego badania i poznawania zachowań użytkowników podczas przeglądania witryny. Cookies dostosowujące umożliwiają witrynie internetowej zastosowanie w przypadku każdego użytkownika ogólnego zestawu wcześniej zdefiniowanych cech (np. język, typ używanej przeglądarki).

COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ TRAINERS.ORG

  • Trainers.org oprócz niezbędnych cookies technicznych, które umożliwiają korzystanie z wielu podstawowych funkcji Trainers.org., wykorzystuje pliki cookie również do innych celów, takich jak:
  • poprawa jakości usług świadczonych Użytkownikom;
  • zrozumienie zachowań użytkowników witryny i analiza informacji dla celów statystycznych.
  • poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom.
  • zwiększenie szybkości działania witryny.
Cookies wykorzystywane przez Trainers.org:
  • Local storage 
    • Plik cookie techniczny, wykorzystywany do przechowywania informacji o języku i miejscowościach, z których użytkownicy uzyskują dostęp do witryny (anonimowo poprzez losowy identyfikator) w celu poprawy ich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej.
    • Czas wykorzystywania: Nieokreślony
  • _utma
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
    • Źródło: Google Analytics.
  • _utmb
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedzin.Jest on używany do rejestrowania poszczególnych odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 30 minut.
  • _utmc 
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. W tym celu współpracuje z _utmb.
    • Czas wykorzystywania: Do czasu trwania sesji przeglądarki (indywidualnie dla każdego użytkownika).
  • _utmz
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący źródła poszczególnych odwiedzi. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych źródeł odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 6 miesięcy.
  • _utmv
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
Trainers.org wykorzystuje również dane pochodzące z cookies celem optymalizacji treści dla użytkownika, monitorowania ruchu oraz jego analizy. Platforma Trainers.org wykorzystuje ponadto dane pochodzące z serwisu Google Maps (własność Google Inc.). W przypadku podania przez użytkownika zarejestrowanego adresu w ramach uzupełniania danych w swoim profilu, Google zapisuje także adres IP na serwerze w USA. Umożliwiamy wykorzystanie Google Maps, by ułatwić odnalezienie podawanych przez użytkowników na stronie miejscowości. Trainers.org wykorzystuje także serwisy społecznościowe w ramach uatrakcyjnienia korzystania przez użytkowników z serwisu. Dostępne jest logowanie z wykorzystaniem konta Google lub Facebook oraz podawanie linków do profili społecznościowych użytkowników w ramach profilu trenera na stronie. Tym samym platforma Trainers.org wykorzystuje pliki cookies takich stron jak Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn czy Google. Trainers.org zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie w witrynach podmiotów zewnętrznych, należy zapoznać się z ich zasadami wykorzystywania cookies.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może określić warunki przechowywania cookies.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

  1. Dane zbierane podczas Rejestracji są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług oraz prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika w Trainers.org – podstawą prawną jest: – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy; – w zakresie danych podanych przez Użytkownika fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera oraz Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. dobór treści reklamowych w newsletterach w ramach wyszukiwań realizowanych przez użytkownika w serwisie czy dobór treści w ramach wyświetlanych na stronie pop-upów.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Trainers.org, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) korzystających z Trainers.org są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera i w Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. zindywidualizowane oferty, promocje, rabaty.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach:
    1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktu – podstawą przetwarzania jest: – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust.1 pkt b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; – w zakresie w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją Usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz zewnętrznym podmiotom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Trainers.org oraz sprawnej obsługi użytkowników platformy, tj. w szczególności:
  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Trainers.org, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Trainers.org, jej zawartość i przetwarzane dane osobowe oraz zarządzają infrastrukturą;
  1. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych na Trainers.org, prowadzą konkursy, promocje;
  1. dostawcy świadczący usługi księgowe, usługi płatności elektronicznych, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Trainers.org, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  1. podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Jeśli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a przez to do korzystania z Trainers.org, uzyskania newslettera lub realizowania przez Administratora innych funkcjonalności związanych z korzystaniem z Trainers.org.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności i Cookies poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i cookies na Trainers.org. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter lub informację na portalu trainers.org.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, wykorzystywanie plików cookie i zasad korzystania z Trainers.org, jak również w celu realizacji praw Użytkowników, prosimy o kontakt z Administratorem na adres info@trainers.srv45079.seohost.com.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Trainers.org.
Save settings
Cookies settings