Innowacje w Edukacji: Nauczanie Asynchroniczne i Synchroniczne - Trainers.org

Trainers.org

07/01/2024r.

Innowacje w Edukacji: Nauczanie Asynchroniczne i Synchroniczne

Innowacje w Edukacji: Jak wykorzystać nauczanie asynchroniczne i synchroniczne Definicja i charakterystyka nauczania synchronicznego i asynchronicznego Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne to dwa różne podejścia do edukacji zdalnej. Nauczanie synchroniczne

Slogan "we are authors"
Innowacje w edukacji mężczyzna pracuje zdalnie asynchronicznie

Innowacje w Edukacji: Jak wykorzystać nauczanie asynchroniczne i synchroniczne

 1. Definicja i charakterystyka nauczania synchronicznego i asynchronicznego

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne to dwa różne podejścia do edukacji zdalnej. Nauczanie synchroniczne odbywa się w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednią interakcję między trenerem a uczniami. Przykładami są wideokonferencje czy lekcje online. Z kolei nauczanie asynchroniczne polega na pracy, którą uczniowie wykonują we własnym tempie, często wykorzystując materiały online, takie jak nagrane wykłady czy zadania online.

Nauczanie Synchroniczne:

Dr. Tony Bates definiuje nauczanie synchroniczne jako „każdą formę nauczania i uczenia się, która odbywa się w czasie rzeczywistym, pozwalając uczestnikom na bezpośrednią interakcję”. W ostatnich latach ta metoda przeszła ewolucję, rozszerzając się poza tradycyjne sale lekcyjne dzięki narzędziom takim jak wideokonferencje, czaty online i wirtualne sale lekcyjne. Pozwala to na interaktywne sesje na żywo, gdzie uczniowie mogą zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusjach i angażować się w grupowe projekty w czasie rzeczywistym, nawet będąc w różnych lokalizacjach geograficznych.

Innowacyjne Zastosowania:

 • Wideokonferencje w środowisku międzynarodowym, umożliwiające uczniom z różnych krajów uczestnictwo w globalnych projektach edukacyjnych.
 • Interaktywne webinaria z wykorzystaniem ankiet na żywo i narzędzi do głosowania, zwiększające zaangażowanie uczniów.
 • Wirtualne symulacje i gry edukacyjne, oferujące doświadczenia praktyczne w czasie rzeczywistym.

Nauczanie Asynchroniczne:

Zgodnie z Batesem, nauczanie asynchroniczne to „każda forma nauczania i uczenia się, gdzie interakcja między uczestnikami nie odbywa się w czasie rzeczywistym”. Ta metoda zyskała na znaczeniu dzięki technologii cyfrowej, pozwalając na dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym czasie i miejscu. Asynchroniczność sprzyja elastyczności, umożliwiając uczniom naukę zgodnie z ich indywidualnym tempem i harmonogramem, a także dając możliwość głębszej refleksji nad materiałem.

Innowacje w edukacji:

Wprowadzone nowe, alternatywne rozwiązania do bieżących problemów, usprawnienia, inne sposoby działania, inne niż tradycyjnie stosowane rozwiązania.

Innowacyjne zastosowania:

 • Platformy e-learningowe z kursami samoobsługowymi, umożliwiające uczniom naukę według własnego tempa.
 • Systemy zarządzania nauką (LMS) z zintegrowanymi narzędziami do śledzenia postępów i personalizacji ścieżek edukacyjnych.
 • Interaktywne fora dyskusyjne i grupy robocze online, które sprzyjają współpracy i wymianie pomysłów poza tradycyjnymi ramami czasowymi zajęć.

Podsumowując, zarówno nauczanie synchroniczne, jak i asynchroniczne znacznie ewoluowały dzięki technologii cyfrowej, stając się kluczowymi elementami współczesnej edukacji. Ich zastosowania w różnych środowiskach edukacyjnych demonstrują ich wszechstronność i potencjał w dostosowywaniu się do zróżnicowanych potrzeb uczących się.

 1. Innowacje w Edukacji Przełomowe zmiany podczas i po pandemii COVID-19

Edukacja cyfrowa doświadczyła bezprecedensowego rozkwitu, napędzanego przez wyzwania i potrzeby wynikające z pandemii COVID-19. W tym okresie zarówno nauczanie synchroniczne, jak i asynchroniczne, przeszły znaczącą transformację, stając się nie tylko alternatywnymi, ale często podstawowymi metodami dostarczania treści edukacyjnych.

Statystyki i Dane:

 • Według raportu opublikowanego przez UNESCO, liczba uczniów i studentów uczących się zdalnie wzrosła z 0,25 miliarda w 2019 roku do ponad 1,5 miliarda w 2020, co świadczy o masowej skali przejścia na edukację zdalną.
 • Badanie przeprowadzone przez Global Education Market w 2021 roku wykazało, że sektor e-learningu odnotował wzrost o ponad 36% w porównaniu z poprzednim rokiem, z dużym udziałem nauczania synchronicznego i asynchronicznego.
 • Z raportu „Edukacja na Odległość w Polsce 2020” wynika, że ponad 80% nauczycieli i studentów uczestniczyło w formie nauczania synchronicznego, a 75% korzystało z materiałów asynchronicznych.

Wpływ pandemii na metody nauczania:

Pandemia COVID-19 zmusiła instytucje edukacyjne na całym świecie do szybkiego dostosowania się do nowych realiów. Nauczanie synchroniczne, które odbywa się w czasie rzeczywistym i pozwala na bezpośrednią interakcję, stało się kluczowym narzędziem w utrzymaniu ciągłości edukacji. Popularność platform takich jak Zoom czy Microsoft Teams wzrosła dramatycznie, umożliwiając prowadzenie lekcji online, seminariów i konsultacji w realnym czasie.

Z kolei nauczanie asynchroniczne, pozwalające uczniom na samodzielne przyswajanie wiedzy, zyskało na znaczeniu jako metoda umożliwiająca elastyczną naukę. Wykorzystanie platform e-learningowych, takich jak Moodle czy Google Classroom, które oferują nagrane wykłady, zadania online oraz forów dyskusyjnych, pozwoliło na dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczniów.

Transformacja w standardy edukacji zdalnej:

Wyzwania związane z pandemią przekształciły nauczanie synchroniczne i asynchroniczne w nowe standardy edukacji zdalnej. Instytucje edukacyjne zaczęły inwestować w rozwój infrastruktury cyfrowej, tworząc nowe programy i kursy przystosowane do obu metod. Wprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie technologii i metod nauczania online, podkreślając znaczenie elastyczności i dostępności w edukacji.

Ostatecznie, te zmiany nie tylko odpowiedziały na bezpośrednie potrzeby wynikające z pandemii, ale również zapoczątkowały długotrwałą ewolucję w podejściu do nauczania i uczenia się, sugerując, że hybrydowe modele edukacyjne będą odgrywały kluczową rolę w przyszłym kształceniu.

 1. Historia i ewolucja nauczania synchronicznego i asynchronicznego

Edukacja synchroniczna i asynchroniczna, mimo że obecnie kojarzone głównie z edukacją cyfrową, mają korzenie sięgające znacznie wcześniejszych epok.

Nauczanie Synchroniczne:

 • Początki: Tradycyjne nauczanie w klasach szkolnych, z wykładowcą przedstawiającym materiał w czasie rzeczywistym, jest najstarszą formą nauczania synchronicznego. Z biegiem czasu, z wprowadzeniem telefonu i radia, zaczęto eksperymentować z nauczaniem synchronicznym na odległość. Jednym z pierwszych przykładów były lekcje radiowe dla uczniów w Australii w latach 20. XX wieku.
 • Rozwój technologiczny: Wraz z rozwojem technologii telekomunikacyjnych i komputerowych, nauczanie synchroniczne zyskało nowe możliwości. Video konferencje i czaty internetowe otworzyły drogę do wirtualnych klas.

Nauczanie Asynchroniczne:

 • Początki: Jego korzenie sięgają korespondencyjnych kursów pocztowych z XIX wieku, gdzie studenci otrzymywali materiały edukacyjne do samodzielnej nauki.
 • Rozwój cyfrowy: Rozwój Internetu i technologii cyfrowych umożliwił stworzenie zaawansowanych platform e-learningowych, na których uczniowie mogą korzystać z nagranych wykładów, zadań online i forów dyskusyjnych.

Studia Przypadków Innowacje w edukacji 2 instytucji przed pandemią:

 • Open University w Wielkiej Brytanii: Ta instytucja, założona w 1969 roku, była pionierem w nauczaniu asynchronicznym, oferując kształcenie na odległość za pomocą materiałów pocztowych, a później internetowych. Jej model nauczania został później rozwinięty o elementy synchroniczne z wykorzystaniem technologii internetowych.
 • Stanford University: Już w latach 90. Stanford zaczął oferować kursy online dla studentów inżynierii, co było wczesną formą nauczania asynchronicznego. W kolejnych latach, uniwersytet rozwijał swoje zasoby cyfrowe, wprowadzając interaktywne elementy synchroniczne.

Ewolucja i adaptacja w obliczu pandemii:

Podczas pandemii COVID-19, obie formy nauczania przeszły dynamiczną adaptację. Instytucje, które wcześniej eksperymentowały z nauczaniem zdalnym, znalazły się w lepszej pozycji do szybkiej adaptacji do nowych warunków. Na przykład, Open University wykorzystała swoje doświadczenie w nauczaniu asynchronicznym, dodając więcej elementów interaktywnych w czasie rzeczywistym, aby sprostać rosnącym potrzebom studentów. Stanford, z kolei, zwiększył ofertę kursów synchronicznych, wykorzystując nowe narzędzia cyfrowe do tworzenia bardziej angażujących i interaktywnych doświadczeń edukacyjnych.

Podsumowując, historia nauczania synchronicznego i asynchronicznego pokazuje ich ewolucję od prostych, tradycyjnych metod do złożonych, technologicznie zaawansowanych systemów edukacyjnych. Pandemia COVID-19 była katalizatorem, który przyspieszył adopcję i integrację tych metod, przekształcając je w standardy nowoczesnej edukacji zdalnej.

 1. Preferencje studentów i wyniki nauczania: ewolucja i atrakcyjność kształcenia zdalnego

Preferencje uczniów, zarówno młodych, jak i dorosłych, są niezwykle zróżnicowane i ewoluują wraz ze zmieniającym się krajobrazem edukacyjnym. Zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19.

Perspektywa studentów:

 • Interakcja w czasie rzeczywistym:
  Wielu studentów preferuje nauczanie synchroniczne ze względu na bezpośrednią interakcję z wykładowcami i kolegami z klasy. Umożliwia to natychmiastową wymianę myśli i feedback, co jest kluczowe w dynamice grupowej i współpracy.
 • Elastyczność asynchroniczna:
  Inni studenci cenią sobie nauczanie asynchroniczne za możliwość nauki w własnym tempie. Jest to szczególnie atrakcyjne dla osób łączących studia z pracą lub innymi zobowiązaniami.

Perspektywa uczestników dorosłych:

 • Dorosły uczeń często kieruje się potrzebą elastyczności i samodzielności, co sprawia, że nauczanie asynchroniczne jest dla nich idealne. Możliwość nauki po godzinach pracy, w weekendy, czy w dowolnym miejscu jest kluczową zaletą.
 • Jednakże, dorosli uczestnicy również doceniają wartość interakcji oferowanej przez nauczanie synchroniczne, szczególnie w kontekście rozwoju zawodowego i sieciowania.

Atrakcyjność nauczania zdalnego i kursów online:

 • Po pandemii kursy online zyskały na popularności nie tylko ze względu na konieczność, ale również ze względu na ich dostępność i adaptacyjność. Uczelnie i instytucje edukacyjne znacznie poszerzyły swoją ofertę kursów online, odnosząc się do różnorodnych potrzeb i zainteresowań.
 • Kursy online stały się również bardziej zaawansowane technologicznie, oferując bardziej angażujące i interaktywne doświadczenia edukacyjne.

Wnioski

zarówno nauczanie synchroniczne, jak i asynchroniczne oferują unikalne korzyści, które mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji studentów. Rozwój technologii edukacyjnych, szczególnie po pandemii COVID-19, umożliwił stworzenie bardziej elastycznych i skutecznych form kształcenia, odpowiadających na różnorodne style i wymagania uczących się.

 1. Innowacje w edukacji Korzyści i zastosowanie obu metod w praktyce edukacyjnej

Wiele instytucji edukacyjnych, od szkół podstawowych po uczelnie wyższe i firmy szkoleniowe, z powodzeniem wdraża hybrydowe modele nauczania, łączące oba podejścia. Takie modele pozwalają na większą adaptację do potrzeb uczniów. W przypadku ITFF i kursów na platformie trainers.org proponujemy uczestnikom zarówno formy asynchroniczne tj. Kurs Trenerski Intro, I  i II stopnia oraz formy synchroniczne, rozłożone w procesie kilku tygodniowym, takie jak Masterclass Trenerski.

Korzyści nauczania synchronicznego:

 1. Interakcja w czasie rzeczywistym: Umożliwia bezpośrednią komunikację między nauczycielem a uczniami, co sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału.
 2. Natychmiastowa odpowiedź: Uczniowie mogą zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi w czasie rzeczywistym, co pomaga w rozwiązywaniu wątpliwości na bieżąco.
 3. Budowanie wspólnoty: Synchroniczne sesje sprzyjają tworzeniu relacji i poczuciu przynależności w grupie, co jest ważne dla motywacji i zaangażowania uczniów.
 4. Struktura i dyscyplina: Regularne, zaplanowane sesje nauczania synchronicznego pomagają uczniom w utrzymaniu regularnego harmonogramu nauki.
 5. Dynamika grupowa i współpraca: Nauczanie synchroniczne umożliwia realizację projektów grupowych i dyskusji, co rozwija umiejętności współpracy.
 6. Adaptacyjne nauczanie: Nauczyciele mogą dostosowywać tempo i treść nauczania w zależności od reakcji i potrzeb uczniów na bieżąco.

Korzyści nauczania asynchronicznego:

 1. Elastyczność czasowa: Uczniowie mogą uczyć się w swoim własnym tempie, co jest idealne dla osób z różnymi harmonogramami i obowiązkami.
 2. Samodzielne uczenie się: Promuje rozwój samodzielności i odpowiedzialności za własną edukację, co jest cenną umiejętnością życiową.
 3. Dostęp do zasobów 24/7: Materiały dydaktyczne są dostępne online w każdej chwili, zatem umożliwia to uczniom naukę w dogodnym dla nich czasie.
 4. Indywidualne tempo nauki: Uczniowie mogą spędzić więcej czasu na trudniejszych tematach i szybciej przechodzić przez te, które już rozumieją.
 5. Zmniejszenie stresu związanego z bezpośrednią interakcją: Dla niektórych uczniów asynchroniczne środowisko nauki może być mniej stresujące niż tradycyjna klasa.
 6. Szeroki dostęp do zasobów: Uczniowie mają dostęp do bogatej gamy zasobów online, takich jak nagrania wideo, podcasty, artykuły, które mogą wzbogacić ich doświadczenie edukacyjne.
 7. Innowacje w edukacji tj. wykorzystanie technologii i wyzwania

Obie metody mają swoje wyzwania, takie jak ograniczenia techniczne czy trudności w utrzymaniu zaangażowania uczniów. Jednak przewiduje się, że będą one nadal ewoluować, oferując coraz bardziej zaawansowane i dostosowane do potrzeb rozwiązania edukacyjne.

Istnieje wiele narzędzi technologicznych wspierających obie formy nauczania, od platform edukacyjnych po aplikacje do zarządzania zadaniami. Technologia odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu treści i w angażowaniu uczniów.

 1. Porównanie nauczania synchronicznego i asynchronicznego w Polsce i USA: różnice kulturowe i edukacyjne

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne, choć obecne w systemach edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, przybierają różne formy. Mają różne poziomy akceptacji w zależności od kontekstu kulturowego i edukacyjnego obu krajów.

 1. Podejście do innowacji technologicznych:

 • USA: Stany Zjednoczone są uważane za pionierów w dziedzinie nauczania asynchronicznego, szczególnie w kontekście wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Wskutek tego amerykańskie uczelnie i szkoły szybko adoptują nowe narzędzia cyfrowe, co sprzyja rozwojowi i popularności nauczania asynchronicznego.
 • Polska: W Polsce, choć obserwuje się wzrost zainteresowania technologią edukacyjną. Tradycyjnie zakorzenione formy wykładowe np. na uczelniach wyższych spowodował wolniejszą implementację innowacji.
 • Dostępność technologiczna i infrastruktura:

 • USA: Wysoki poziom dostępności technologii w Stanach Zjednoczonych sprzyja nauczaniu asynchronicznemu. Wskutek tego uczniowie mają tam łatwiejszy dostęp do szerokiego zakresu zasobów cyfrowych.
 • Polska: W Polsce, chociaż dostępność technologii wzrasta, nadal występują różnice regionalne w dostępie do infrastruktury cyfrowej. W szkolnictwie rozwiązywane są obecnie m.in. problemy dostępności komputerów dla uczniów.
 • Kultura edukacyjna i styl uczenia się:

 • USA: Amerykański system edukacyjny silnie promuje samodzielność i indywidualne podejście do nauki, co jest zgodne z filozofią nauczania asynchronicznego. Uczniowie są zachęcani do samodzielnego badania tematów i elastycznego planowania swojego rozwoju edukacyjnego.
 • Polska: W Polsce model asynchroniczny zaczyna się bardzo szybko rozwijać, dzięki zmianom w nawykach i temu, że globalne zmiany zapoczątkowały przyspieszony proces adaptacji nauczania asynchronicznego, szczególnie w sektorze prywatnym.
 • Polityka edukacyjna i inicjatywy rządowe w zakresie Innowacje w Edukacji:

 • USA: Rząd Stanów Zjednoczonych i lokalne władze edukacyjne często wspierają inicjatywy związane z nauczaniem zdalnym i cyfrowym, co przyczynia się do rosnącej popularności nauczania asynchronicznego.
 • Polska: Polski system edukacyjny, choć stopniowo otwierający się na nauczanie zdalne, nadal mocno opiera się jeszcze na tradycyjnych metodach. Ogółem obecnie na poziomie formalnym uczelnie wyższe wprowadzają pilotaże nauczania asynchronicznego na dużą skalę. W obliczu pandemii COVID-19, zaobserwowano zwiększone wsparcie ze strony rządu dla rozwoju nauczania zdalnego.

Podsumowując, innowacje w edukacji i różnice w podejściach do nauczania synchronicznego i asynchronicznego w Polsce i w USA odzwierciedlają głęboko zakorzenione różnice kulturowe. O ile w Stanach Zjednoczonych nauczanie asynchroniczne szybko zyskuje na popularności jako skuteczna i elastyczna metoda edukacji. O tyle w Polsce nauczanie asynchroniczne również dynamicznie się rozwija, jednak przy mniejszym rynku procesy cyfryzacji rozłożone są w czasie. Zauważalny jest stały rozwój rynku oraz stopniowy wzrost zainteresowania nauczaniem zdalnym i asynchronicznym.

 1. Wnioski, Innowacje w edukacji: czy jest nią nauczanie asynchroniczne?

Tak. Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne oferuje edukatorom i instytucjom potężne narzędzia do dostosowania się do różnych potrzeb uczniów. Oba podejścia mają swoje miejsce w nowoczesnym świecie edukacji. Ale ich skuteczne połączenie może prowadzić do lepszych wyników edukacyjnych i większego zaangażowania uczniów.

Przydatne zasoby:

Po pierwsze Centrum Nauczania i Uczenia się Wiley (Wiley’s Center for Teaching and Learning):

Ta strona oferuje szeroki zakres informacji na temat narzędzi online do nauczania asynchronicznego. Znajdziesz tutaj porady dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych, takich jak nagrania wideo, podcasty. Ponadto, narzędzia do współpracy online jak Google Docs czy Dropbox. Strona ta jest szczególnie przydatna dla osób, które przechodzą z tradycyjnego nauczania do online.  A także osób szukających sposobów na skuteczne zastosowanie nauczania asynchronicznego (źródło: ctl.wiley.com).

Po drugie Online Teaching at University of Michigan:

Ta strona zawiera informacje na temat różnych narzędzi asynchronicznych, w tym dyskusji online, narzędzi do adnotacji i narzędzi audio/wideo. Ogółem jest to przydatne źródło dla nauczycieli poszukujących sposobów na zwiększenie zaangażowania studentów. Dodatkowo są na niej ulepszenia doświadczeń edukacyjnych w środowisku asynchronicznym (źródło: onlineteaching.umich.edu).

Po trzecie Waterford.org:

Na tej stronie znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania nauczania asynchronicznego. W tym sposoby na interakcję między uczniami, ustawianie rutyn, a także sposoby na dostarczanie spersonalizowanych informacji zwrotnych. Podsumowując jest to przydatny zasób dla nauczycieli szukających sposobów na maksymalizację korzyści płynących z nauczania asynchronicznego (źródło: www.waterford.org).

 1. Linki

Jeśli ciekawi Cię ten temat mogą Cię zainteresować:

Masterclass Trenerski -> Link

Pakiet 3 kursów Trenerskich -> Link

Komentarze

Responses

Newsletter

Korzystaj z inspiracji, wiedzy i wiadomości wysyłanych w naszym newsletterze. Doskonale komponuje się z poranną kawą, przerwą na złapanie oddechu w ciągu dnia lub wieczornym planowaniem :)

Popularne

Mateusz

12/01/2024

Ćwiczenia szkoleniowe Czy i jak integrować grupę Ćwiczenia szkoleniowe mające na celu integrację grupy stanowią istotny element w rozwoju zespołów w różnych organizacjach. Jednakże, warto zauważyć, że nie zawsze są one niezbędnym elementem każdego szkolenia. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy uczestnicy są już dobrze zaznajomieni ze sobą lub gdy czas na szkolenie jest ograniczony, bardziej efektywne może okazać się przejście bezpośrednio do merytorycznej części szkolenia. Dla niektórych grup, praca nad konkretnymi tematami i zadania skupione na zawartości merytorycznej mogą być ważniejsze niż tradycyjne ćwiczenia integracyjne. Trenerzy i szkoleniowcy powinni rozważyć, czy ćwiczenia integracyjne są najlepszą metodą do osiągnięcia celów

Mateusz

11/01/2024

Kluczowe trendy HR i L&D na rok 2024 według Gartnera Wprowadzenie: Kluczowe trendy HR i L&D w skrócie: W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, rola Learning & Development (L&D) nabiera nowego wymiaru. Dlatego rozwój technologiczny, zmieniające się relacje pracownik-pracodawca, oraz wyzwania związane z umiejętnościami kształtują przyszłość tej dziedziny. Ten artykuł przedstawia krótką analizę raportu Gartnera na temat trendów w L&D, które będą dominować w 2024 roku. Ewolucja relacji pracownik-pracodawca Przejście do elastycznych form pracy: Wpływ elastyczności na relacje w miejscu pracy. Rosnące znaczenie zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników. Personalizacja ścieżek rozwoju i szkoleń. Niedobory umiejętności i adaptacja szkoleń: Znaczenie

Mateusz

10/01/2024

Wprowadzenie do Matrycy Eisenhowera – Twój Osobisty Trener Zarządzania Czasem Wyobraźmy sobie, że zarządzanie czasem to sport, a Matryca Eisenhowera to Twój osobisty trener. Mianowicie, to narzędzie pomaga zrozumieć, które zadania w Twoim życiu zawodowym i prywatnym zasługują na Twoją uwagę teraz, a które mogą poczekać. Innymi słowy, Matryca składa się z czterech kwadrantów, z których każdy reprezentuje inną kategorię zadań: ważne i pilne, ważne, ale niepilne, nie ważne, ale pilne, oraz nie ważne i niepilne. Cztery Kwadranty Matrycy Eisenhowera – Klucz do Efektywności Ważne i Pilne (Do it now): Tutaj mamy do czynienia z zadaniami, które są jak
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję wszystko
Odrzucam
Polityka prywatności i Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES TRAINERS.ORG

Wersja z dnia 1.10.2022

DEFINICJE

1.2. Trainers.org – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trainers.org, za pomocą którego ITFF świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. 1.3. Komentarze – treści wprowadzane do Trainers.org przez Użytkowników za pośrednictwem pola dodawania komentarza. 1.4. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Trainers.org, dostępny po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym. 1.5. Administrator – Fundacja Instytut ITFF prowadząca działalność gospodarczą i statutową pod numerem NIP: 9820358225, KRS: 0000324772, Regon: 100639532 z siedzibą w Polsce, ul. Narutowicza 40/1 90-135 Łódź. 1.6. Polityka Prywatności i Cookies – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie, dostępny pod adresem https://trainers.org/polityka-prywatnosci. 1.7. Regulamin – Regulamin serwisu internetowego Trainers.org, dostępny pod adresem https://trainers.org/regulamin. 1.8. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Trainers.org, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta i uzyskanie dostępu do niektórych treści Trainers.org niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych. 1.9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 1.10. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez ITFF za pośrednictwem Trainers.org zgodnie z Regulaminem. 1.11. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Trainers.org. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookie w związku z korzystaniem z Trainers.org.

COOKIES

Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez witryny internetowe do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie. Między innymi umożliwiają one witrynom internetowym przechowywanie i pobieranie informacji o preferencjach użytkownika lub jego sprzęcie w zakresie przeglądania stron internetowych czy rozpoznanie Użytkownika i poprawę oferowanych usług.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Cookies można podzielić na różne kategorie, zgodnie z przykładami poniżej. Ze względu na czas działania (aktywności w przeglądarce) wyróżnić można cookies sesyjne i stałe. Cookies stałe używane są podczas przeglądania witryny i przechowywane tylko podczas danej sesji przeglądania, czyli do momentu zakończenia sesji przeglądania. Cookies stałe są przechowywane przez określony czas, nawet po zakończeniu przeglądania strony przez Użytkownika. Ze względu na dysponujący nimi podmiot wyróżnić można cookies własne lub zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych). Cookies własne są tworzone przez domenę witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika (wskazanej w pasku adresu przeglądarki) i dostęp do nich może uzyskiwać tylko ta domena. Cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych) są tworzone i zarządzane przez domeny inne niż odwiedzana witryna. Służą one zazwyczaj do śledzenia użytkowników w różnych witrynach internetowych, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać reklamy dostosowane do ich potrzeb. Ze względu na cele wyróżnić można cookies techniczne, analityczne i dostosowujące. Cookies techniczne uważane są za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, a więc i oferowanych w jej ramach usług. Cookies analityczne wykorzystywane są do anonimowego badania i poznawania zachowań użytkowników podczas przeglądania witryny. Cookies dostosowujące umożliwiają witrynie internetowej zastosowanie w przypadku każdego użytkownika ogólnego zestawu wcześniej zdefiniowanych cech (np. język, typ używanej przeglądarki).

COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ TRAINERS.ORG

  • Trainers.org oprócz niezbędnych cookies technicznych, które umożliwiają korzystanie z wielu podstawowych funkcji Trainers.org., wykorzystuje pliki cookie również do innych celów, takich jak:
  • poprawa jakości usług świadczonych Użytkownikom;
  • zrozumienie zachowań użytkowników witryny i analiza informacji dla celów statystycznych.
  • poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom.
  • zwiększenie szybkości działania witryny.
Cookies wykorzystywane przez Trainers.org:
  • Local storage 
    • Plik cookie techniczny, wykorzystywany do przechowywania informacji o języku i miejscowościach, z których użytkownicy uzyskują dostęp do witryny (anonimowo poprzez losowy identyfikator) w celu poprawy ich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej.
    • Czas wykorzystywania: Nieokreślony
  • _utma
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
    • Źródło: Google Analytics.
  • _utmb
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedzin.Jest on używany do rejestrowania poszczególnych odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 30 minut.
  • _utmc 
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. W tym celu współpracuje z _utmb.
    • Czas wykorzystywania: Do czasu trwania sesji przeglądarki (indywidualnie dla każdego użytkownika).
  • _utmz
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący źródła poszczególnych odwiedzi. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych źródeł odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 6 miesięcy.
  • _utmv
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
Trainers.org wykorzystuje również dane pochodzące z cookies celem optymalizacji treści dla użytkownika, monitorowania ruchu oraz jego analizy. Platforma Trainers.org wykorzystuje ponadto dane pochodzące z serwisu Google Maps (własność Google Inc.). W przypadku podania przez użytkownika zarejestrowanego adresu w ramach uzupełniania danych w swoim profilu, Google zapisuje także adres IP na serwerze w USA. Umożliwiamy wykorzystanie Google Maps, by ułatwić odnalezienie podawanych przez użytkowników na stronie miejscowości. Trainers.org wykorzystuje także serwisy społecznościowe w ramach uatrakcyjnienia korzystania przez użytkowników z serwisu. Dostępne jest logowanie z wykorzystaniem konta Google lub Facebook oraz podawanie linków do profili społecznościowych użytkowników w ramach profilu trenera na stronie. Tym samym platforma Trainers.org wykorzystuje pliki cookies takich stron jak Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn czy Google. Trainers.org zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie w witrynach podmiotów zewnętrznych, należy zapoznać się z ich zasadami wykorzystywania cookies.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może określić warunki przechowywania cookies.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

  1. Dane zbierane podczas Rejestracji są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług oraz prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika w Trainers.org – podstawą prawną jest: – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy; – w zakresie danych podanych przez Użytkownika fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera oraz Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. dobór treści reklamowych w newsletterach w ramach wyszukiwań realizowanych przez użytkownika w serwisie czy dobór treści w ramach wyświetlanych na stronie pop-upów.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Trainers.org, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) korzystających z Trainers.org są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera i w Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. zindywidualizowane oferty, promocje, rabaty.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach:
    1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktu – podstawą przetwarzania jest: – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust.1 pkt b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; – w zakresie w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją Usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz zewnętrznym podmiotom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Trainers.org oraz sprawnej obsługi użytkowników platformy, tj. w szczególności:
  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Trainers.org, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Trainers.org, jej zawartość i przetwarzane dane osobowe oraz zarządzają infrastrukturą;
  1. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych na Trainers.org, prowadzą konkursy, promocje;
  1. dostawcy świadczący usługi księgowe, usługi płatności elektronicznych, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Trainers.org, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  1. podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Jeśli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a przez to do korzystania z Trainers.org, uzyskania newslettera lub realizowania przez Administratora innych funkcjonalności związanych z korzystaniem z Trainers.org.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności i Cookies poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i cookies na Trainers.org. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter lub informację na portalu trainers.org.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, wykorzystywanie plików cookie i zasad korzystania z Trainers.org, jak również w celu realizacji praw Użytkowników, prosimy o kontakt z Administratorem na adres info@trainers.srv45079.seohost.com.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Trainers.org.
Save settings
Cookies settings